Довідка про асоціацію   

Соціологічна асоціація України (САУ) – неприбуткова всеукраїнська громадська організація, що об`єднує вітчизняних і закордонних учених, колективи і організації, що працюють у сфері соціології. З 1968 по 1990 рр. асоціація функціонувала як українське відділення Радянської соціологічної асоціації. У теперішньому статусі конституйована на установчому з`їзді в 1990 р. З 1993 р. входить як колективний член у Міжнародну соціологічну асоціацію.

Президентом САУ на VI з’їзді (2007 р.) був обраний доктор соціологічних наук, професор, академік НАН України, ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна В. С. Бакіров. У складі САУ 17 регіональних відділень, 1338 індивідуальних та 25 колективних членів. САУ має мережу модераторів та інтерв’юерів для реалізації загальнонаціональних та міжнародних соціологічних досліджень.

Метою САУ є сприяння розвитку соціології в Україні, методологічному і методичному забезпеченню соціологічних студій, захист законних інтересів соціологів України – членів асоціації, підвищенню ними фахового рівня і кваліфікації. Форми роботи: організація і проведення соціологічних досліджень, наукових конференцій, семінарів, «круглих столів», Шкіл молодого соціолога, видання наукового журналу, експертиза соціологічних проектів, навчальних програм, посібників, обмін соціологічною інформацією, координація роботи територіальних відділень.

САУ має офіційний сайт (sau.kiev.ua) та сторінку в соціальній мережі Facebook (www.facebook.com/groups/247049289273669/).

Вагомими проектами САУ є: організація і проведення міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, зокрема таких, як Конгрес Соціологічної асоціації України, «Харківські соціологічні читання», «Якубинська наукова сесія», «Львівський соціологічний форум», «Соціологічні читання пам’яті Н. Паніної» та ін.

За останні роки САУ були реалізовані наукові проекти:

  • «Реформи вищої школи України в оцінках учасників освітнього процесу» (2015-2016 рр.), грант Міжнародного фонду «Відродження». Керівник проекту – академік НАН України В.С. Бакіров. Відповідальний виконавець – проф. Сокурянська Л.Г.
  • «Соціальні нерівності: сприйняття українським суспільством» (2017-2018 рр.), грант Міжнародного фонду «Відродження». Керівник проекту – проф. Куценко О. Д. Відповідальний виконавець – проф. Сокурянська Л.Г.
  • «Стан та проблеми реформування медичної освіти в Україні» (2018 р.), замовлення Міністерства охорони здоров’я України. Відповідальний виконавець по ЗВО м. Харків – проф. Сокурянська Л.Г.

Результати досліджень з проблем реформування вищої освіти, в тому числі медичної, були представлені Міністерству освіти і науки та Міністерству охорони здоров’я України, обговорювались на науковій секції «Соціологія та медицина: взаємодія в умовах соціальної диференціації» під час ІІІ Конгресу САУ (жовтень 2017 р.), на Міжнародній науковій конференції «Харківські соціологічні читання» (листопад 2018 р.), на «круглих столах» в Києві, Харкові, Ужгороді (2016-2018 рр.), а також опубліковані у фахових виданнях з соціології.


Certificate about the SAU

The Sociological Association of Ukraine (SAU) is a non-profit national non-governmental organization that unites domestic and foreign scientists, teams and organizations working in the field of sociology. From 1968 to 1990, the association functioned as a Ukrainian branch of the Soviet Sociological Association. In the present status it had been proclaimed at the constituent assembly in 1990. Since 1993 the SAU is a collective member of the International Sociological Association.

The president of the SAU is full PhD in sociological sciences, professor, academician of Ukrainian National Academy of Sciences, rector of V.N. Karazin Kharkiv National University V.S. Bakirov since VI Congress of the SAU (2007). There are 17 regional offices, 1338 individual and 25 collective members. The SAU has a network of moderators and interviewers for nationwide and international sociological research.

The purpose of the SAU is to promote the development of sociology in Ukraine, methodological and methodological provision of sociological studies, protection of legitimate interests of Ukrainian sociologists - members of the association, increasing their professional level and qualifications. The forms of activity art: organization and conducting sociological research, scientific conferences, seminars, round tables, schools of young sociologists, publication of scientific journals, expertise of sociological projects, curricula, manuals, exchange of sociological information, coordination of work of regional offices.

The SAU has an official website (sau.kiev.ua) and a page in Facebook (www.facebook.com/groups/247049289273669/).

The major projects of the SAU are: organization and holding of international and national scientific conferences, such as the Congress of the Sociological Association of Ukraine, "Kharkiv Sociological Readings", "Yakubinska Scientific Session", "Lviv Sociological Forum", "Sociological Readings N. Panina memory" etc.

During recent years the SAU was implementing such scientific projects:

  • "Reforms of Higher Education in Ukraine in Assessments of Educational Process Participants" (2015-2016), grant of the International Renaissance Foundation. Project Leader - Academician of Ukrainian National Academy of Sciences V.S. Bakirov. Responsible executor - professor L.G.  Sokuryanska.
  • "Social Inequalities: Perceptions by Ukrainian Society" (2017-2018), grant of the International Renaissance Foundation. Project Leader - professor Kutsenko O.D. Responsible executor - professor Sokuryanska L.G.
  • "The State and the Problems of Medical Education Reforming in Ukraine" (2018), the order of the Ministry of Health of Ukraine. Responsible executor in Kharkiv - professor Sokuryanska L.G.

The research results of higher education reforming, including medical education, were presented to the Ministry of Education and Science of Ukraine and the Ministry of Health of Ukraine, discussed at the scientific section "Sociology and medicine: interaction in conditions of social differentiation" during the 3rd Congress of the SAU (October 2017), at the International Scientific Conference "Kharkiv Sociological Readings" (November 2018), at "round tables" in Kyiv, Kharkiv, Uzhhorod (2016-2018), and also published in professional sociological journals.

Про нас
 Довідка про асоціацію
Правління
Регіональні відділення
Індивідуальні члени
Почесні члени
Комісії
Молодіжний сектор САУ
Контактна інформація
 
Актуальна інформація
Новини
Архів новин до 2018 року
Архів новин до 2013 року
Конференції, семінари
Гранти
З'їзди
Конгрес САУ
Засідання
Соціологічна література
Український соціологічний журнал
Конкурс на кращу монографію та підручник з соціології
Соціологічна освіта
Комісія з соціології Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
 
Нормативно-правові документи
Поточна документація
Статут САУ
Кодекс соціолога
Указ Президента України
 
Акредитація
Положення про акредитацію
Акредитовані організації